Thursday, 9 January 2014

ꨀꨓ္ꨟꨱꨓ္း(7)

ꨀꨓ္ꨟꨱꨓ္း ꩂပꨤꨯးꨓပ္ꨵတꨯး 
  = သုꨓ္    
= ꨓိုင္ꨳ    
= သြင္    
= သꨤမ္    
꨿ = သီꨲ    
= ꨟꨣꨳ    
= ꨟူꨀ္း    
= ꨅꨱတ္း    
= ပꨰတ္ꨲ    
= ꨀဝ္ꨳ    
꨼꨻ = သိပ္းꨓိုင္ꨳ    
꨽꨻ = သꨤဝ္းꨓိုင္ꨳ    
꨾꨻ = သꨤမ္သိပ္း    
꨿꨻ = သီꨳသိပ္း
ꩀ꨻ = ꨟꨣꨳသိပ္း
ꩁ꨻ = ꨟူꨀ္းသိပ္း
ꩂ꨻ = ꨅိတ္းသိပ္း
ꩃ꨻ = ပꨰတ္ꨵသိပ္း
ꩄ꨻ = ꨀဝ္ꨳသိပ္း
꨼꨻꨻ = ꨓိုင္ꨳပꨤꨀ္ꨲ
꨼꨻꨻꨻ = ꨓိုင္ꨳပꨤꨀ္ꨲ
꨼꨻꨻꨻꨻ = ꨓိုင္ꨳမိုꨓ္ꨲ
꨼꨻꨻꨻꨻꨻ = ꨓိုင္ꨳသꨰꨓ္
꨼꨻꨻꨻꨻꨻꨻ = ꨓိုင္ꨳလꨤꨓ္ꨵ
꨼꨻꨻꨻꨻꨻꨻꨻ =ꨓိုင္ꨳလꨤꨀ္ꨳ

မꨤꨯပꨯꨤးꨓပ္ꨵ ꨬလꨳမꨤꨯသꨱင္ 
+ = မꨯꨤေလꨣး    
= မꨯꨤထြꨓ္    
× = မꨯꨤꨀုꨓ္း    
÷ = ꨅꨰꨀ္ꨲ       
= = မꨯꨤမိူꨓ္( ꨕꨱင္ꨲပꨱင္း)    
! = မꨯꨤတိုꨓ္ꨲ   
= မꨯꨤꨁိတ္ꨲ    
= ꨁꨓ္ꨳꨓိုင္ꨳ    
= ꨁꨓ္ꨳသြင္   
= မꨯꨤသမ္ꨵ  
% = မꨤꨯပုꨓ္ꨳ
(         ) = ꨁြပ္ꨲꨓꨱပ္ꨵ
{        } = ꨁြပ္ꨲꨀꨤင္
[        ] = ꨁြပ္ꨲလူင္  
(         = ꨕုꨉ္ꨲꨁြပ္ꨲ
 ) = ꨡိုတ္းꨁြပ္ꨲ    
/ = မꨯꨤꨅိူꨓ္း
? = မꨯꨤထꨤမ္
̒̒ ̒     ̓ ̓ = မꨯꨤꨘꨤင္ 
တꨣꨳလꨱပ္ꨳꨟꨓ္းလြင္ꨳꨓပ္ꨵ 
(꨼) + = ꨼꨽    
သꨤမ္ေလꨣးꨀဝ္ꨳ မိူꨓ္သိပ္းသြင္    
(꨽) =    
ပꨰတ္ꨲထြꨓ္သꨤမ္ မိူꨓ္ꨟꨣꨳ    
(꨾) × = ꨼ꩀ    
သꨤမ္ꨀုꨓ္းꨟꨣꨳ မိူꨓ္သိပ္းသြင္    
(꨿) ÷ = ꨿    
ပꨰꨑ္ꨲꨇꨰꨀ္ꨲသြင္ မိူꨓ္သီꨲ    
(ꩀ) + =   ꩃ − ꨽  
ꨟꨣꨳေလꨣးꨓိုင္ꨳ မိူꨓ္ပꨰတ္ꨲထြꨓ္သြင္  

0 ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္:

Post a Comment