Wednesday, 8 January 2014

မူဝ္ꨁိူဝ္းꨁုꨓ္သီꨲေပꨣꨵ


V.1 တုꨀ္ꨵꨀတꨣꨲꨡြꨓ္ꨲꨕꨤꨯးꨟူိဝ္းꨁိုꨓ္ꨳꨅြမ္းꨓ္ꨮးꨓမ္ꨵတူꨳေသꨀိုတ္းꨬဝꨵတီꨳသ္ီꨲေပꨣꨵ တုꨀ္ꨵꨀတꨣꨲꨡြꨓ္ꨲယင္ꨵ
လိုဝ္ꨳꨀိုတ္းသဝ္းꨀꨤꨓ္းꨁိုꨓ္ꨳꨀုင္းယဝ္ꨵꨉꨣးꨟူပ္ꨵပꨯြးေပꨣꨲ ꨀ်ူဝ္ꨲ ꨀူꨵသူဝ္ꨲꨀꨤမ္ꨲမꨓ္းမꨣးထူပ္းꨉꨣး တင္းတꨤင္း လီꨅဝ္ꨳမြꨓ္းလꨣꨵ တုꨀ္ꨵꨀ တꨣꨲꨡြꨓ္ꨲꨟꨱတ္းꨀူꨓ္းတူꨉ္းပြꨯး ꨟꨱတ္းꨀူꨓ္းꨅြမ္းꨁြꨯပိူꨓ္ꨳသိူဝ္းမူꨓ္ꨳေꨀ်ꨣꨲꨅ္ꨮ


V.2 တုꨀ္ꨵꨀတꨣꨲꨡြꨓ္ꨲပြတ္းꨅꨤꨓ္းꨡꨱꨓ္းꨡꨤꨓ္းမꨣးသြꨀ္ꨳမꨣးꨟꨣꨅူꨵꨟꨀ္ꨵပြတ္းꨟြင္ꨲမꨓ္း တုꨀ္ꨵꨀတꨣꨲꨡြꨓ္ꨲꨁူꨓ္ꨵသြꨀ္ꨳꨓ္ꨮး ပꨯြးꨟိူဝ္ꨵပꨰတ္ꨳꨟင္းꨀြꨉ္းꨓ္ꨮးပြꨯးꨀိုꨓ္းေပꨣꨲ ꨀ်ူဝ္ꨲꨀူꨵသူဝ္ꨲꨀꨤမ္ꨲမꨓ္းꨟꨤမ္းထူပ္းꨟꨤမ္းꨉꨣးေꨀꨣꨵꨁူဝ္ယုမ္ꨵꨅူမ္းမူꨓ္ꨳ တုꨀ္ꨵꨀတꨣꨲ ꨡြꨓ္ꨲꨟꨱတ္းꨀူꨓ္းတူꨉ္းပꨯြးꨟꨱတ္းꨀူꨓ္းꨅြမ္းꨁြꨯပိူꨓ္ꨳမီးꨅူꨵယူꨲꨅမ္

Cho: ꨕိူဝ္ꨲထိုင္ ပြꨯးဝꨤꨯးမꨓ္းꨅꨤꨯးသိုပ္ꨲꨕꨤꨯး ꨟိူဝ္းမꨓ္းꨁိုꨓ္ꨳꨅြမ္းꨓမ္ꨵတူꨳꨀꨮꨣꨲမြꨀ္ꨲမူဝ္မီးပိုꨓ္တိုꨓ္းꨀူꨲတီꨳꨓီးꨓမ္ꨵꨓြင္ꨀီꨶꨓ္ꨮးꨓမ္ꨵတူꨳယူꨲတုꨀ္ꨵꨀတꨣꨲꨡြꨓ္ꨲꨀꨮင္ တꨣေသ ꨡꨤမ္းꨀူဝ္ꨓမ္ꨵꨓြင္းမꨣးလꨯꨡဝ္မꨓ္းလြင္ꨳထိုင္ꨓ္ꨮးꨓမ္ꨲꨀꨱဝ္မိူဝ္းထိုင္ ပꨤꨀ္ꨲလꨤꨯꨲ

V.3 တုꨀ္ꨵꨀတꨣꨲꨡြꨓ္ꨲꨀိုတ္းꨟိူဝ္းလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵတꨤင္းꨁꨤꨓ္ေꨁꨣꨳလပ္ꨵလီမြꨀ္ꨲမူဝ္ တုꨀ္ꨵꨀတꨣꨲꨡြꨓ္ꨲꨅြမ္းလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း ပိုꨓ္းဝꨓ္းမိုꨓ္ꨵသိုꨓ္းမꨓ္းတိုꨓ္းꨁိုꨀ္ꨵတိုꨓ္းꨡမ္ꨲတꨰမ္ꨲ ꨀူꨵသူဝ္ꨲꨀꨤမ္ꨲမꨓ္း တိုꨓ္းꨁိုꨀ္ꨵတိုꨓ္းꨁꨰမ္ꨵမꨓ္းပꨱꨓ္မူဝ္ꨁိူဝ္း ꨁုꨓ္တုꨀ္ꨵꨀတꨣꨲꨡြꨓ္ꨲယိꨓ္းꨅူမ္းꨅြမ္း မꨓ္းꨁတ္းꨟꨰင္းꨓမ္ꨵꨁꨰင္ မူဝ္ꨁိူဝ္းꨁုꨓ္ ္ေတꨣꨲꨅူဝ္ꨳ

0 ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္:

Post a Comment