Wednesday, 8 January 2014

ပီမ္ꨮꨲလိေသꨣး

V.1  တꨯꨲသꨓ္လြꨯသုင္ မꨣးꨁဝ္ꨳပြꨯးမူꨓ္ꨳပီမ္ꨮꨲ မꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨅ္ꨮသ္ꨮလီꨟꨀ္ꨵꨅꨤဝ္းꨁိူဝ္းလ ိေသꨣး ေမꨣꨟပ္ꨵꨟြင္းꨡမ္ꨲလိုမ္း တိုꨓ္းဝꨣꨳေတꨣꨲꨅူဝ္ꨳ ꨁူဝ္ယုမ္ꨵꨅူး ေꨀ်ꨣꨲ သိူဝ္းသတ္ꨵꨀပ္ꨵတꨱမ္ꨡူꨀ္း သꨓ္ယြꨯꨵတူꨀ္း ꨓမ္ꨵတꨣ ꨇူမ္းသိူဝ္းꨓꨣꨲ သ္ꨮယိုင္ꨳယမ္း ဝꨯꨵ

V.2  မꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨅ္ꨮယိုဝ္ꨳယူဝ္းမိုတ္ꨳꨀိုဝ္းေꨀꨣꨵသ္ꨮꨕိူꨀ္ꨲ ꨕိူꨀ္ꨲꨁꨤဝ္သ္ꨮလီ မိူꨓ္ꨁဝ္ꨳပုꨀ္းမိူဝ္ꨳ ပြꨯးမူꨓ္ꨳ ꨡူꨓ္ꨟူꨓ္ꨳေမꨣး တိင္ꨲသိူင္း လိေသꨣးꨡြꨀ္ꨲ ယဝ္ꨵꨀꨤင္ ꨬꨀꨳပြꨯး ပီꨲꨟြမ္းလိေသꨣးလင္ေမꨣး ꨀမ္ꨁြပ္ꨳမိုဝ္းယိပ္းမꨓ္ꨳ ꨀြ်ꨀ္းꨀꨣꨳပꨓ္ꨲ ဝꨰꨓ္တꨱꨓ္ꨳတင္းသꨱင္ꨳ 


CHO: မိုဝ္းꨁြꨓ္သꨯꨤꨵ ယိပ္း ꨀြင္းꨓမ္ꨵယꨣꨳယꨣ မိုဝ္းꨁြꨓ္ꨃꨮꨣယိပ္း တင္းပြတ္း ꨓိူဝ္ꨵမူယꨰꨓ္ꨳ မဝ္း မဝ္းꨓမ္ꨵယꨣꨳယꨣ မဝ္း မဝ္းꨓိူဝ္ꨵမူ ယꨰꨓ္ꨳ လꨀ္ꨵမဝ္းပꨣး ထꨰင္ꨳ


V.3   ꨟူꨉ္ꨲတꨣ သ္ꨮ"ꨓြင္ꨵꨟိုဝ္ꨳတိုꨀ္း လဝ္ꨳတြꨓ္ꨳꨁꨰꨀ္ꨲ ꨁြင္ꨲလꨰင္ꨁꨤဝ္လီ သီꨀꨰမ္ꨳလြꨀ္းယုမ္ꨵꨅူး ပီꨳေတယꨤꨓ္မူိဝ္း ꨡမ္ꨲယိꨓ္းသူိဝ္းꨓ္ꨮး ꨇ္ꨮလꨯꨳ ꨟိုဝ္ꨁ္ꨮꨳ မိူဝ္း ꨡမ္ꨲမီးꨟꨰင္းယꨤင္ꨳ တိꨓ္လူင္း သꨓ္လြꨯꨅꨓ္းလိေသꨣး မိူဝ္း သြꨀ္ꨵေꨓꨲꨀ်ꨣမ ေလးပီ
သင္ ဝꨣꨳပီꨳꨓြင္ꨲꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္း ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓ္ꨮးဝꨱပ္ꨵꨓꨯꨵꨅိုင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳꨀပ္းသိုပ္ꨲတိတ္းေတꨣꨲမꨣးတီꨳꨁꨣꨳꨟဝ္းတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ
ပꨓ္လꨯꨤ꨸ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ
ꨀြပ္ꨳဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳꨟူꨵဝꨣꨳပꨱꨓ္ꨕ္ꨮ
ꨓင္ꨲꨟိုဝ္ေတလꨯꨳꨟူꨵꨅꨀ္းꨀꨓ္
ꨓမ္လိူဝ္ꨀဝ္ꨲꨓꨯꨬꨁꨳ
ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨅင္ꨲꨟꨱတ္းꨅိူင္ꨵꨓꨯꨁꨣꨳယဝ္ꨵ
ꨅꨤꨯးလိူꨓ္ꨘꨣꨵ
Email_jailuanfah23@gmail.com
Tel.091-089-9643,086-780-3567
https://www.facebook.com/luen.tai

0 ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္:

Post a Comment