ပိုꨓ္းꨅဝ္ꨳꨁူးေမꨣ


ꨅဝ္းꨁူးေမꨣ
ပိုꨓ္း
ꨅဝ္း
ꨁူးေမꨣ
ꨀူꨓ္းꨀိုꨀ္းပိုꨓ္းတူဝ္တꨯꨤေꨀꨣꨳꨅိုဝ္ꨳꨡမ္ꨲꨟꨯꨤ ပိုꨓ္းꨟꨤင္ꨳလီယူꨲတီꨳတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨰမ္ꨳꨀူꨉ္းꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ ꨟꨱတ္းလီေꨀꨣꨳပိုꨓ္းတိုꨓ္းꨀ်ꨣꨵ ꨟꨱတ္းꨅꨣꨵေꨀꨣꨳပိုꨓ္းတိုꨓ္းယြꨀ္း ꨡြꨀ္းေꨡꨣꨁိုꨀ္ꨵေမꨣဝူꨓ္ꨵ တူဝ္ပူꨓ္ꨅိုဝ္ꨳꨡမ္ꨲꨟꨯꨤ တူဝ္တꨯꨤလꨯꨤးꨡမ္ꨲꨓဝ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းꨀူꨓ္းထဝ္ꨳမီးဝꨯꨵ ꨅိူင္ꨵꨓင္ꨵꨓꨯ။


ပ္ꨯꨤ

ပိုꨓ္းꨅဝ္ꨳꨁူးေမꨣ

01.
02.
ပိုꨓ္းꨀꨰပ္ꨳꨅဝ္ꨳပိင္ꨲꨉꨣꨲေꨕꨣးꨀ
03.
04.
05.
06.
07.
08.


0 ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္:

Post a Comment