Wednesday, 8 January 2014

ꨓꨯꨤးသေထးပီးလꨤꨯꨶ

V.1     လꨣꨶလꨣꨲလꨣꨳလꨣးလꨣꨶꨵꨵꨵꨵ လꨣးလꨣꨳလꨣꨲလꨣꨶ ꨵꨵꨵလꨣꨳလꨣးလꨣꨳ လꨣꨳလꨣးလꨣꨳ လꨣးလꨣꨳလꨣꨳ လꨣꨶꨵꨵꨵꨵꨵꨵ 
ယိꨓ္းꨕꨤꨓ္လꨯꨳတူꨀ္းꨀိꨓ္းꨀပ္ꨵꨅ္ꨮꨓꨣꨲꨟꨣꨵ လꨯꨳတိꨓ္းတြꨓ္းꨕုိတ္ꨵꨅ္ꨮꨓꨣꨲꨟꨣꨵလꨯꨳလြꨀ္ꨳꨁꨤပ္ꨳယြမ္းꨓမ္ꨵတꨯး ꨡြꨓ္ꨲꨟဝ္း မိူဝ္းꨀူမ္ꨳꨀြမ္းပိူꨓ္ꨳ လꨯꨳငြꨀ္ꨳမုင္းꨁ်ြင္းပိုင္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲꨀꨤꨓ္ ꨓꨯꨤးသေထးလုင္းလူင္ ꨓꨯꨤးသေထလုင္းလူင္ ꨓꨯꨤးသေထး လုင္းလူင္ပိူꨓ္ꨳ 

V.2     လꨣꨶလꨣꨲလꨣꨳလꨣးလꨣꨶꨵꨵꨵꨵ လꨣးလꨣꨳလꨣꨲလꨣꨶ ꨵꨵꨵလꨣꨳလꨣးလꨣꨳ လꨣꨳလꨣးလꨣꨳ လꨣးလꨣꨳလꨣꨳ လꨣꨶꨵꨵꨵꨵꨵꨵ ေသလꨯꨤမိူဝ္ꨳꨟဝ္းꨅူမ္းꨉꨣးပိူꨓ္ꨳꨡုပ္ꨲလူမ္း မိူဝ္ꨳꨟဝ္းꨁင္းꨉꨣးပိူꨓ္ꨳꨡုပ္ꨲꨕꨤင္း ပိူꨓ္ꨳလိုမ္ꨳလꨱꨓ္ꨳꨟဝ္းသမ္ꨵꨅြမ္း ယုမ္ꨲꨀꨮꨤမ္း ꨀဝ္းꨬလꨳ မဝ္းꨡိူဝ္ꨳ ပိူꨓ္ꨳꨅိူဝ္ꨳꨓီꨳတꨤင္းꨟꨀ္ꨵမ္ꨮးꨀꨮꨣꨲꨓꨣꨳ ꨓꨯꨤးသေထးလုင္းလူင္ ꨓꨯꨤးသေထလုင္းလူင္ ꨓꨯꨤးသေထး လုင္းလူင္ပိူꨓ္ꨳ 


V.3လꨣꨶလꨣꨲလꨣꨳလꨣးလꨣꨶꨵꨵꨵꨵ လꨣးလꨣꨳလꨣꨲလꨣꨶ ꨵꨵꨵလꨣꨳလꨣးလꨣꨳ လꨣꨳလꨣးလꨣꨳ လꨣးလꨣꨳလꨣꨳ လꨣꨶꨵꨵꨵꨵꨵꨵ ေꨁꨣးꨁူမ္ လꨯꨳတူꨀ္းသုမ္းယြꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳꨁီꨲꨓꨱꨀ္း လꨯꨳပူꨀ္းမိုဝ္းယြꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳမꨤင္ꨲတꨱꨀ္း ယိုင္ꨳလꨰꨓ္ꨳေလꨣꨳမꨓ္းသမ္ꨵꨅꨱဝ္း ယ္ꨮꨲပြင္း သုမ္းယဝ္ꨵ သုမ္းယဝ္ꨵ ပိူꨓ္ꨳလꨰꨀ္ꨳလꨤꨯꨳꨅပ္းဝꨯꨵꨅိုဝ္ꨳမ္ꨮꨲဝꨣꨳ ꨓꨤꨯးသေထးပီꨳလူင္ ꨓꨤꨯးသေထပီးလꨯꨤꨶပီး ဝꨯꨵပြတ္းꨀꨤင္ပꨰတ္ꨳ 


V.4  လꨣꨶလꨣꨲလꨣꨳလꨣးလꨣꨶꨵꨵꨵꨵ လꨣးလꨣꨳလꨣꨲလꨣꨶ ꨵꨵꨵလꨣꨳလꨣးလꨣꨳ လꨣꨳလꨣးလꨣꨳ လꨣးလꨣꨳလꨣꨳ လꨣꨶꨵꨵꨵꨵꨵꨵ ꨅꨱပ္းꨅ္ꨮ မိူဝ္ꨳယꨤမ္းမိူင္းꨘꨣꨵꨅမ္ပꨤင္ꨲလꨰင္း မꨰꨓ္ꨳယꨤမ္းꨘꨯးလုꨀ္ꨵမꨯꨳꨟုပ္ꨳꨟꨰင္း မꨰꨓ္ꨳမိူဝ္ꨳပိူꨓ္ꨳမြင္းꨟပ္ꨵꨀူꨓ္းꨡြꨀ္ꨲမꨣး ꨓ္ꨮးလိူတ္ꨳ ꨡူꨀ္းꨬမꨳ ပိူꨓ္ꨳꨟိꨀ္ꨳꨅိုဝ္ꨳꨀူꨓ္းလꨱꨀ္ꨵလꨰင္ꨡြꨓ္ꨲဝꨣꨳ ꨅꨤꨯးေလꨣးꨬလးꨟိုဝ္ ယိင္းေလꨣးꨬလꨳꨟိုဝ္ ꨓꨯꨤးသ ေထးꨟြင္ꨵꨡဝ္လꨣꨳ

0 ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္:

Post a Comment