Wednesday, 8 January 2014

ꨓꨰင္ꨅ္ꨮမိူဝ္ꨳမိူင္းမူဝ္း

 V.1   မုင္ꨳတူꨉ္းတꨤင္းလ္ꨮမူိင္းမူဝ္း မိူင္းမူဝ္း ꨕိူဝ္ꨲမꨯꨵꨟူင္ꨳလူꨓ္ꨲလူမ္းထူဝ္းလူမ္းထူဝ္းꨕတ္ꨵပိတ္ꨵပိဝ္ ꨁီꨅ္ꨮပြꨀ္ꨳမိူင္းမူဝ္းေသ ꨅ္ꨮပိဝ္ꨀြပ္ꨳလူမ္းထူဝ္းေသ ꨡမ္ꨲꨀꨱဝ္ꨳꨁြတ္ꨲꨅ္ꨮမꨓ္ꨳꨀိုမ္းလꨯꨳ 

V.2    မုင္ꨳတူꨉ္းမိူဝ္းꨀꨮꨣꨲမိူင္းတꨯး မိူင္းတꨯး ꨡꨯꨤꨶယꨤမ္းꨡြꨓ္ꨲꨀꨮꨓ္းꨘꨯး ꨀꨮꨓ္းꨘꨯးေပꨣးတူဝ္ꨳတꨱမ္ ꨁီꨅ္ꨮꨀြပ္ꨳပꨯြးတိုꨀ္းလူင္ ꨓꨰင္ꨅ္ꨮꨀြပ္ꨳ ပꨯြးသိုꨀ္းလူင္ ပꨯꨲသꨱင္ꨳပꨯꨲꨟꨤꨯဝြတ္ꨳဝꨤꨯးလꨯꨳ ꨕိူဝ္မꨯꨵꨟူင္ꨳလူꨓ္ꨲꨅြမ္းလူမ္းထူဝ္း ꨁꨤဝ္းမိူင္းမူဝ္း ꨅ္ꨮꨀူꨓ္းေꨀꨣꨳꨁꨤတ္ꨲꨅြမ္းပြꨯးတိုꨀ္းꨓ္ꨮးပြꨯးသိုꨀ္းမိူင္းလꨯ

0 ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္:

Post a Comment