Wednesday, 19 February 2014

ပိုꨓ္းꨀꨰပ္ꨳꨅꨯꨤးမူး

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မိူဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳꨡဝ္ ပိုꨓ္းꨀꨰပ္ꨳꨅꨯꨤးမူး မꨣးꨘꨤꨀ္ꨲပꨓ္ပီꨳꨓြင္ꨵꨁဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨤမ္းꨡꨤꨓ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳ>>
ꨅိုဝ္ꨳ-               -ꨅꨯꨤးမူး

ꨡူꨳ+ꨬမꨳ-          -လုင္းꨅꨤꨯး+ပꨣꨳꨡူင္းꨉုꨓ္ꨵ

ပီꨳꨓြင္ꨵ-            -ꨅꨯꨤးမူး ၊ ꨅꨯꨤးꨓီး ၊ ꨅꨯꨤးမ်ꨣꨵꨡြင္ꨲ

ပီꨶꨀိူတ္ꨲ-           -꨼ꩀ/꨻꨼/꨼ꩄꩁ꨻ ပီꨶတꨯး ꨽꨻ꩀ꨿ ꨓီꨳ(꨼꨾꨽꨼)လိူꨓ္ꨀမ္လြင္ꨳ(꨾)ꨁမ္ꨳ၊ဝꨓ္းသုꨀ္း

တီꨳꨀိူတ္ꨲ-           -ပြꨀ္းတူꨀ္း၊တꨱꨓ္ꨳꨓိူဝ္၊ဝꨱင္းမိူင္းပꨓ္ꨲ

ꨓꨣꨳꨟိူꨓ္း-          -ꨀူပ္ꨵꨀူꨳ ပꨱꨓ္ꨟိူꨓ္း တင္း ꨓꨤင္းပꨰင္း (လုꨀ္ꨳယိင္း လုင္းယꨓ္ꨲꨓ + ပꨣꨳလꨱꨀ္ꨵ မိူင္းပꨓ္ꨲ)

လုꨀ္ꨳလꨤင္း-        -ꨓꨤင္းꨅꨤမ္ꨁမ္း(ꨀိူတ္ꨲပီꨶ ꨼ꩄꩃ꨿)၊ ꨅꨯꨤးꨅိူင္းမ္ꨮꨲ (ꨀူိတ္ꨲပီꨶ꨼ꩄꩄ꨻)၊                                                    ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡိုꨓ္းမိူင္း(ꨀိူတ္ꨲပီꨶ꨼ꩄꩄ꨾)

ပꨯꨤးꨟူꨵ-               -ꨡြင္ꨲပူꨓ္ꨵꨅꨓ္ꨵ ꩃ တီꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵꨀꨤင္မိူဝ္ꨳ ꨼ꩄꩂꩀ ေသꨀꨮꨣꨲသုိပ္ꨲꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္း                                  မုꨓ္းလꨰင္း တီꨳသꨀꨰင္း(ေꨅꨶꨀꨰင္း)မိူင္းမꨤꨓ္ꨳ။

ꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨅူဝ္ꨳပꨤꨓ္ ꨬလꨳꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ
꨼ꩄꩂꩄ-ꩃ꨻         -ပꨱꨓ္ꨁူးသြꨓ္ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨁူးသြꨓ္ ꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ ꨬလꨳꨅြꨯꨳꨀꨤꨓ္ꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ တီꨳဝꨤꨓ္ꨳꨟူꨉ္ꨳ                            ꨅြꨯး၊ ꨡိူင္ꨲꨓꨣးဝြꨓ္၊ ေꨅꨳဝꨱင္းမိူင္းပꨓ္ꨲ။

꨼ꩄꩃ꨻               -ꨬတꨲတꨰမ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨡꨯꨤꨳသူꨲယꨣꨳ ꨀူꨓ္းပြၽင္း ေသꨅိုဝ္ꨳယ္ꨮꨲလိုဝ္းလင္မꨣး၊ ꨀꨮꨣꨲꨡတ္းꨀꨮꨤမ္း တီꨳ                           ဝꨱင္းတူꨓ္ꨳတီး(တြင္ꨲꨀ်ီး) ꨁꨰပ္းယုမ္ꨵꨟꨤင္ꨶလီ ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း။

꨼ꩄꩃ꨾               -လꨯꨳꨁဝ္ꨳꨟူမ္ꨳꨅြမ္း လꨯꨤးလုꨀ္ꨵꨕိုꨓ္ꨵ တိုꨀ္းꨡဝ္ꨁိုꨓ္းမိူင္း꨸ပꨤꨓ္ SURA တီꨳ ပꨤင္မ္ꨮꨲသုင္                             ပꨤင္ꨀမ္ꨵေꨀꨣꨲ꨸ꨁိုꨓ္းပြꨀ္ꨳꨟိူꨓ္း သိုပ္ꨲꨟꨱတ္းꨁူးသြꨓ္ထꨰင္ꨳ။

꨼ꩄꩃ꨿               -ꨀꨮꨣꨲꨡတ္းꨀꨮꨤမ္း ꨁꨰပ္း ꨕူꨳလꨀ္ꨵꨀꨮꨤမ္း ေသ ꨁိုꨓ္းꨁဝ္ꨳꨅြꨯꨳထꨰမ္ ꨀꨤꨓ္ꨕြမ္ꨵꨟူမ္ꨳ ပꨤꨓ္ TRC                             ꨅြꨯꨳတꨰမ္ꨳꨟꨤင္ꨳပပ္ꨵ ꨅိူင္းလꨰဝ္း မꨯꨤ꨼ ꨓမ္းꨓꨣꨳ ꨅုမ္းꨅိူင္းလꨰဝ္းလꨰဝ္းေသ                                             ꨀꨮꨣꨲꨡတ္းꨀꨮꨤမ္းꨁꨰပ္းမꨯꨤ ꨼ ဝꨓ္းတꨯးေတလြတ္ꨳလꨰဝ္း တီꨳꨀꨱင္းမ္ꨮꨲ။

꨼ꩄꩃ꨿-ꩄ꨼          -ပꨱꨓ္ꨁူးသြꨓ္ ꨕူꨳꨀြꨓ္းꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ ꨅꨓ္ꨵငဝ္ꨳ/ꨅꨓ္ꨵꨀꨤင္/ꨅꨓ္ꨵသုင္                                 တီꨳပꨤင္ꨀမ္ꨵေꨀꨣꨲေသ   ꨡတ္းꨀꨮꨤမ္းထꨰင္ꨳ ꨁꨰပ္းꨅိူင္းလꨰဝ္း မꨯꨤ(꨽)꨸ေꨓꨲ ဝိꨓ္းꨅူꨓ္ꨁꨰပ္း                             ꨅြꨯꨵ꨸ပီꨶ꨼ꩄꩃꩀ၊ꨡြꨀ္ꨲꨁꨰပ္းမꨯꨤ(꨾)꨸ꨁဝ္ꨳသꨤꨓ္ꨀꨣꨳ꨸၊ပီꨶ꨼ꩄꩃꩁ မꨯꨤ(꨿)꨸ငြꨯးတင္ꨳလမ္꨸၊ပီꨶ꨼ꩄꩃꩂ                          မꨯꨤ(ꩀ)꨸ꨅꨯꨤးမူး-ꨀြပ္ꨳꨕ္ꨮ꨸၊ပီꨶ꨼ꩄꩃꩃ မꨯꨤ(ꩁ)꨸ꨀꨤင္ꨅ္ꨮေꨀꨣꨵလုꨀ္ꨵꨕိုꨓ္ꨵ꨸၊ပီꨶ꨼ꩄꩃꩄ မꨯꨤ(ꩂ)꨸တီꨲ                          မူဝ္ꨲꨁေရꨲသီꨲ ꨟꨤင္ꨓူꨀ္ꨵယုင္း꨸꨼ꩄꩄ꨻

                       

꨼ꩄꩄ꨼                -ꨕꨤတ္ꨲယꨤꨓ္မုꨀ္ꨵꨅုမ္း SSRC ေသ ꨁဝ္ꨳမိူင္းတꨯးꨁိုꨓ္း၊ ꨀꨮꨣꨲꨅြꨯꨳꨀꨤꨓ္ယူꨲꨅြမ္း SSA                                တီꨳꨅဝ္ꨳꨀꨯꨤꨲꨘꨣꨵ ꨅုမ္းꩂ ၊ ꨡတ္းꨡြꨀ္ꨲꨁꨰပ္းꨀꨮꨤမ္း ꨸ꨀꨰပ္ꨵꨓိုင္ꨳတူꨓ္ꨳတီး꨸                                              တꨤင္ꨲယြꨓ္းတꨣꨲꨡတ္းꨡြꨀ္ꨲထꨰင္ꨳ (꨿)ꨁꨰပ္း တီꨳꨅုမ္းသိုꨀ္းမꨤꨓ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨡꨁꨮꨤင္ꨵ။

꨼ꩄꩄ꨿                -ပြꨀ္ꨳꨅူးꨁိုꨓ္းꨟိူꨓ္းꨀဝ္ꨲ ဝꨤꨓ္ꨳတိꨓ္ ထꨤတ္ꨳလꨀ္းတꨰင္ꨲ ꨡိူင္ꨲပꨱင္းလူင္ မိူင္းထꨯး။  ꨽ꩁ/꨼꨽/꨼ꩄꩄ꨿           -ꨀိုင္ꨵꨀꨤင္ꨵလꨯꨳသꨱင္ꨳꨀꨤမ္ꨲꨀꨮꨣꨲ တီꨳꨟိူꨓ္း(ဝꨤꨓ္ꨳလꨀ္းတꨰင္ꨲ)ေသမိူဝ္ꨳသꨱင္ꨳꨀꨤမ္ꨲꨀꨮꨣꨲꨡူꨵလꨯꨳ ꨾꨿                          ပီꨶယဝ္ꨵ။

          ̒ ̒ယြꨓ္းသူးပꨓ္ ꨟ္ꨮꨳꨁူးꨅꨯꨤးမူးꨟဝ္း လꨯꨳꨟြတ္ꨳထိုင္တီꨳလီတီꨳငꨤမ္းေသꨀမ္း၊ပꨰꨀ္ꨵသမ္ꨵဝꨣꨳꨁူးꨅꨯꨤးမူးလꨯꨳ ꨓြꨓ္းလပ္းလိုဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲ ꨽꨻ ပီꨶယဝ္ꨵေꨀꨣꨳယꨣꨲ တꨣꨲꨀူꨓ္းꨁိူဝ္းတꨯးꨬတꨵ တိုꨓ္းသူင္ꨀ်ဴိꨀ္ꨳထြမ္ꨲသꨱင္ဝꨤꨓ္꨸ ꨬလꨳ ယြင္ꨳꨡꨤမ္းတူဝ္ꨀတ္ꨵငꨤꨓ္ ꨅ္ꨮꨟတ္းꨟꨤꨓ္ꨡꨓ္ꨅꨯꨤးမူးꨁြတ္ꨲꨕြတ္ꨳပꨱꨓ္ပိုꨓ္းꨟꨤင္ꨶလီတꨣꨲတꨯး ဝꨯꨵယူꨲꨀူꨶꨁꨤဝ္း ̓ ̓

         ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထိုင္- ̒ꨀြꨓ္းေꨁꨣ̓ တီꨳတꨰမ္ꨳဝꨯꨵပိုꨓ္း ꨅꨯꨤးမူး ။
ꨬလꨳꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထိုင္ ပိးꨓြင္ꨵꨕူꨳꨟꨀ္ꨵလိꨀ္ꨳတꨯး ꨬလꨳသူင္ꨡꨤꨓ္ꨲပိုꨓ္းတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳꨀူꨶ ေꨀꨣꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

ꨓပ္ꨵယမ္ယ္ꨮꨲꨓမ္ေသ (လိူꨓ္ꨘꨣꨵ)

0 ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္:

Post a Comment