ပိုꨓ္းꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္း


ꨅဝ္းပꨯꨤးမြꨓ္း
ပိုꨓ္း
ꨅဝ္း
ပꨯꨤး
မြꨓ္း
ꨀူꨓ္းꨀိုꨀ္းပိုꨓ္းတူဝ္တꨯꨤေꨀꨣꨳꨅိုဝ္ꨳꨡမ္ꨲꨟꨯꨤ ပိုꨓ္းꨟꨤင္ꨳလီယူꨲတီꨳတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨰမ္ꨳꨀူꨉ္းꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ ꨟꨱတ္းလီေꨀꨣꨳပိုꨓ္းတိုꨓ္းꨀ်ꨣꨵ ꨟꨱတ္းꨅꨣꨵေꨀꨣꨳပိုꨓ္းတိုꨓ္းယြꨀ္း ꨡြꨀ္းေꨡꨣꨁိုꨀ္ꨵေမꨣဝူꨓ္ꨵ တူဝ္ပူꨓ္ꨅိုဝ္ꨳꨡမ္ꨲꨟꨯꨤ တူဝ္တꨯꨤလꨯꨤးꨡမ္ꨲꨓဝ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းꨀူꨓ္းထဝ္ꨳမီးဝꨯꨵ ꨅိူင္ꨵꨓင္ꨵꨓꨯ။


ပ္ꨯꨤ

ပိုꨓ္းꨅဝ္ꨳပꨯꨤးမြꨓ္း

01.
02.
03.

04.

05.

06.

07.

08.


0 ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္:

Post a Comment